úterý 20. května 2014

Tváře zla: Zlý světNa naší nedávné cestě do Keni, kde Element podporuje New Life Home Trust, jsme se během jednoho odpoledne v Kisumu dostali k Viktoriinu jezeru, což je skutečně velké jezero. Zatímco jsme seděli s Ditou a Jamesem u stolu a pili kávu, uvědomil jsem si, že jen naproti přes jezero se rozkládá Rwanda, nevelká země, kde přesně skoro na týden před dvaceti lety vypukla obří genocida. Jak známo, ve Rwandě jsou dva dominantní kmeny, Hutuové a Tutsiové, a zatímco ten jeden je početnější, ten druhý byl u moci. Genocida začala sestřelením letadla s prezidentem, což byla roznětka někde až pečlivě plánovanému násilí. Okamžitě se v rukou lidi objevily zbraně a mačety a během následujících 100 dní zemřel téměř jeden milion lidí, zatímco svět jen bezmocně přihlížel. Strašná tragédie. Když jsem to zmínil Jamesovi, tak mi říkal, že na této straně jezera to vůbec nechápali a říkali si, že ti Rwanďané musí být fakt divní, protože my bychom to přece nikdy neudělali... Jenže to je asi ta nejsmutnější věc na realitě zla. Každý z nás, i když s tím nesouhlasíme nebo se nám tato pravda nelíbí, jsme schopní spáchat zlo v situacích, kdy nám úsudek zastíní jakási realita, jakási ideologie, jakási nálada nebo emoce, například pomstychtivost nebo strach. Koneckonců, co je obrana proti schopnosti konat zlo? Kultura? Těžko, Němci například byli velmi kulturním národem a přesto stáli za vyvoláním hned dvou světových válek. Náboženství? Historie je plná velmi nábožných lidí všeho směru, kteří páchali zlo na těch, kdo věřili jinak. Tak aspoň ateismus? Pokud náboženství pomohlo násilí, mít svět bez náboženství (jak si vysnil Lennon v Imagine) vypadá lákavě, že? Až na toho Stalina, Pol-Pota a všechny zločiny komunismu, který se ateismem oháněl.

Ne, filozofie, náboženství, výchova, kultura a podobné prostředí sice mají schopnost nás civilizovat, takže se většinou chováme skvěle (nebo aspoň přiměřeně), ale v některých krizových a davových situacích se najednou projeví naplno a otevřeně, co skutečně dřímá uprostřed nás. Kde se to tam vzalo? Jsme z toho trochu zmateni: většina z nás si myslí, že jsme v jádru dobrými lidmi – určitě nejsme velcí zločinci a masoví vrazi jako Hitler, Stalin nebo Pol-Pot, a dokonce ani nejsme lidmi, kteří neustále přemýšlejí, jak někoho okrást, někomu lhát nebo někoho podvést. V porovnání s těmito špatnými lidmi se cítíme docela správně jako dobří lidé, dokonce někdy konáme dobro, jsme štědří, dokonce jsme si koupili něco na charitativním blešáku s dobrým pocitem, že jsme podpořili odložené a nechtěné děti v Africe! A přesto někdy nahlédneme do svého nitra, a vidíme tam chuť udělat něco zlého, o čem jsme ani nevěděli, že to tam je. Někdy ovšem máme strach z následků, a proto neuděláme, co bychom vlastně udělat chtěli, kdybychom věděli, že nás za to nikdo nebude popotahovat. Nebo máme k sobě alespoň tyto svalnaté řeči, ale neuděláme nic. Nicméně, toto potlačené zlo z našeho nitra nezmizí. Nechápeme ovšem, kde se to zlo v nás bere, odkud pochází a co vlastně je. Jisté je jen to, že každý člověk na světě zná realitu zla z vlastní zkušenosti, ať už ve formě bolesti, utrpení, nemoci, neštěstí a smrti.

Zároveň jsme poněkud zmateni, protože stejně jako můžeme zahlédnout v našich životech zlo, vnímáme tam také krásu a dobro, jsou to ozvěny jakoby z jiného světa: Nádherný západ slunce, rozkvetlá příroda, smích, slzy štěstí na svatbě, jásot při narození dítěte, milování, a dokonce šťavnaté jídlo. Jak si můžeme užívat krásu světa, na kterém se přesně ve stejnou dobu našeho štěstí a radosti rozvíjí ponurý a temný příběh zla. Dokonce to nemusí být na druhém konci světa. V jednom bytě obyčejného paneláku může právě probíhat moment krásy, aby v tomtéž domě na jiném podlaží někdo právě tloukl svou manželku. Jak může dobro a zlo tak těsně koexistovat? Jak si můžeme užívat krásu stvoření světa, který Bůh tak miloval, že do něj poslal svého Syna, když je tento svět zároveň místem utrpení a zla? Pro člověka víry je otázka existence zla pravděpodobně nejčastějším dotazem, který je nám kladen: „Jak to Bůh mohl dopustit? Jak se na to může dívat? A proč vůbec existuje zlo, když je Bůh všemohoucí?“ To jsou dobré a důležité dotazy, ke kterým se později v naší sérii později dostaneme.

Zamysleli jste se ovšem někdy nad tím, co tyto otázky vlastně implikují? Tyto otázky implikují, že skutečně existuje něco, co můžeme nazvat zlem. To je jasné, řeknete si, každý přece zlo a dobro vidí. Jenže to není pravda. Některé ze základních lidských filozofických směrů popírají existenci zla. Pro buddhismus je například tento svět jen iluzí a naším cílem by se mělo z něho vymanit. Navíc, pokud mluvíme o zlu, jedním dechem musíme dodat, že existence zla zároveň dokazuje existenci dobra. Jinými slovy, pokud říkáme, že něco je opravdu zlé, tvrdíme tím zároveň, že existuje něco, co můžeme označit za opravdu dobré. Slovy C.S.Lewise: Když jsem byl ještě ateistou, mým argumentem proti Bohu bylo to, že je vesmír tak krutým a nespravedlivým. Jenže, jak mě napadlo, že je něco spravedlivé a nespravedlivé? Člověk neřekne, že se nějaká čára kroutí, pokud nejdříve nemá představu rovné čáry. Zlo tedy nemůže existovat samo o sobě, zlo je možné jen ve světě, který byl dříve dobrý. Slovy starověkého učence Augustína: Zlo je opravdový nedostatek, degradace nebo korupce dobré věci. Otázku, proč je tolik zla, tedy můžeme obrátit naruby. Tato otázka vychází z předpokladu, že svět je dobrý. Pokud je ale svět zlý, můžeme se zeptat: „Jak to, že je na světě tolik dobra? Odkud se bere dobro na zlém světě?“ Proč je ale tento svět zlý? Kdo za to může? Je přece jasné, že všechno zlo nepramení v nás osobně, že? Vidíme projevy zla, které nemáme a ani nemůžeme mít pod kontrolou. Většina z nás asi nebude pochybovat o tom, že žijeme ve světě, kde se skutečně dějí špatné věci – některé jsme mohli nebo můžeme ovlivnit (násilí, války, hlad, některé nemoci), ale jiné se prostě dějí bez našeho přičínění a přinášejí lidem utrpení (přírodní živly, nemoci a umírání). Některé zlo nás překvapí (především ty náhle „výbuchy“ nás samotných), jiné očekáváme při sledování zpráv a umění představivosti, která závisí na špatných zkušenostech.

Faktem však je, že tento svět je zlý a čas od času nás překvapí nějakou přirozenou erupci zla a utrpení, které jsme nemohli ovládat, a jindy zase nás překvapí lidmi způsobenou erupcí zla a utrpení, kde nechápeme, co to do lidí vjelo. Někdy jsou obě roviny zla a utrpení velmi provázané, například po hurikánu Katrina následovalo rabování, zabíjení, a znásilňování, protože lidé ztratili zábrany a věděli, že je spravedlnost nedožene. Před filmem Noe jsem zmínil takový příklad z minulého měsíce. V brazilském městě Salvadoru stávkovala policie za vyšší platy. Za dva necelé dny stávky byla většina obchodů vyrabována a bylo spácháno celkem 39 vražd, protože násilníci věděli, že je honit nikdo nebude. Bezvládí ukončila až armáda. Zlý svět nám tedy přináší bolest a stává se vůči nám nepřátelským místem.

O čem ale přesně mluvíme, když mluvím o zlém světu? Slovo svět se v Bibli používá ve více významech. Jedním z nich je obecný svět, kde žijí lidé. Tento svět miloval Bůh natolik, že poslal svého Syna, aby za něj zemřel. Slovo svět se ovšem používá také ve významu systému, jak tento svět funguje. Svět je také vyjádřením vzpoury vůči Bohu, kdy si lidstvo zvolilo žít podle svých vlastních pravidel a názorů, Boha strčilo do kapsy (ve skutečnosti vytvořilo celou plejádu bohů v kapse), a svět se pokazil. Tento svět se stal nepřátelským vůči Bohu a všemu, co s Bohem souvisí. Apoštol Jan ke konci svého života napsal velmi zajímavý verš, který se týká světa (1. Jan 2:16): Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět tedy začal žít podle třech základních principů: podle pýchy (já vím všechno nejlépe), podle žádostí očí (já chci všechno pro sebe), a podle žádosti těla (chci mít všechno, po čem mé tělesné smysly touží). Jen se na chvíli zamysleme: Nejsou tyto tři základní rysy světa přesně tím důvodem, proč si někdy volíme zlo v situaci, kdy se můžeme svobodně rozhodnout? Není snad základem většiny našich hříchů proti jiným lidem a dokonce proti nám samotným naše pýcha, naše touha těla a naše touha očí? Není sobeckost základem naší vnitřní samoty? Myslím si, že Jan skvěle popisuje původ bolesti v realitě světa. Co s tím ale můžeme dělat? Existuje pro nás nějaká naděje? Dá se tento svět nějak přemoci nebo alespoň přežít? Existuje ovšem způsob, jak najít vysvobození z osidel zlého světa?

Jan, který nám popsal tři základní rysy světa bez Boha, také tvrdí, že existuje způsob, jak přemoci svět. Doslova napsal (1. Janova 1:4-5): Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Není to víra jako taková, která přemáhá svět, ale konkrétně víra v Ježíše jako Syna Božího. Oči upřené na Ježíše. To je základem naší víry. Co to ale v praxi znamená, že naše víra přemáhá svět? No, pokud vezmeme v úvahu Janovy tři principy, na kterých operuje svět, pak naše víra (pamatujte na naše heslo z minulé série, že víra je osobní, ale ne privátní) v Ježíše a v to, kým on je, a co pro nás udělal zásadně ovlivní naše morální rozhodnutí, že? Pokud opravdu věříme v Ježíše a v to, kým on je, pak zcela logicky se mu vzdáme a odevzdáme do jeho rukou naší vrozenou touhu mít věci pod kontrolou. Jinými slovy, přestaneme být namyšlení a pyšní, opustíme postoj, že svět se točí okolo nás, že si zasloužíme zvláštní zacházení, a že nám snad lidé okolo nás a Bůh něco dluží. Víra nás povede k pokoře, poddání, a úctě. Stejně tak, pokud doopravdy uvěříme, že Ježíš je Boží Syn, pak přemůžeme naše tělesné touhy a touhy svých očí – ne proto, že bychom byli tak skvělí a dokonalí, ale protože nám víra dá schopnost upřednostnit Ježíšovu vůli oproti naším tužbám.


Možná to ale nedokážeš. Možná máš pocit, že i když v Ježíše věříš, pýcha a touhy, namyšlenost a žádosti, ve tvém životě stále vládnou. Ale možná je to proto, že ses pořádně nevypořádal s nepřítelem víry. Navíc, okolo sebe vidíme zlo v přírodě a společnosti, které neumíme vysvětlit a nezdá se nám, že pochází od naší volby nebo našeho rozhodnutí. Kde se vzalo toto zlo? A je možné, že existuje důvod, proč je svět zlým místem, když je to zároveň svět, za který Ježíš zemřel, protože ho Bůh miloval? Opravdu, tento svět je zlý z nějakého konkrétního důvodu, svět totiž sám o sobě nevznikl jako zlé místo, ale jako dobré. Proto vidíme na tomto světě a v lidských vztazích záblesky krásy a dobra, někdy tomu přímo říkáme, že jsou to záblesky nebe. Jsou to střípky původního dobra, střípky krásy, která nás vrací na začátek našeho příběhu, kdy zlo neexistovalo. Jsou to momenty naděje na svět, ve kterém zlo znovu nebude, stejně tak, jako nebude trápení. Je to naděje světa, kde Bůh setře každou slzu z očí. Zmatek ale zůstává. Je-li svět beze zla možný, jsou-li v nás střípky původní krásy, a zažíváme-li záblesky dobra, proč zlo na tomto světě existuje a jak sem vůbec přišlo? A pokud občas selháváme dokonce i v naší víře, která má podle Jana sílu přemoci svět a principy, na kterých svět stojí a podle kterých funguje, je možné, že jsme se nevypořádali s nepřítelem víry? Kdo je vůbec tento nepřítel víry, jak funguje a jak jej můžeme porazit? Jsem moc rád, že ses zeptal, přesně na toto téma se totiž podíváme příští týden.

Žádné komentáře:

Okomentovat