pondělí 26. května 2014

Tváře zla: Ztělesněné zlo


Asi každý člověk na světě se alespoň jednou zeptal sám sebe otázku uprostřed nějakého trápení nebo uprostřed bolesti, která zní zhruba takto: „Proč se mi to stalo? Proč se takové věci stávají právě mě?“ Je to přirozená otázka po smyslu bolesti a utrpení, a je to také otázka, která se týká existence zla. Je zcela normální, že nás zajímá, proč zlo existuje a odkud se bere. Je to otázka, kterou se zabývá většina různých náboženství, filozofií, a dokonce politických ideologií – a díky tomu existuje mnoho různých možných odpovědí, proč zlo a proč já ve formě systémů a konceptů od zlepšení životního prostředí, vymýcení chudoby až po přinášení obětí bohům nebo dokonce popírání existence zla. Je tedy jasné, že křesťanská víra se také potýká s touto otázkou, protože každý z nás bolest zažívá, prožívá a kráčí vedle těch, kteří nesou ještě větší ranec bolesti, než bychom si dokázali představit. Zamysleli jste se ovšem někdy nad povahou bolesti? Jistě není bolest jako bolest, a některá bolest je velmi užitečná, protože indikuje hlubší nebo větší problém. Pro některé lidí je dokonce bolest životně důležitou funkcí. Jak ukazují výzkumy, například u nemocných leprou (u malomocných) nás ochraňuje před sebezničením – jejich tělo se nepoškozuje a nerozpadá samotnou nemocí, jako tím, že ztratilo schopnost cítit bolest. Když tedy například šlápnou špatně, necítí bolest a následně si způsobí zranění. Pravdou také je, že se naučíme více z momentů osobní bolesti než z momentů rozkoše.

Jenže, když jde o bolest, všichni se ji chceme vyhnout. Já jsem kupříkladu jako dítě nesnášel zubaře. Je tady někdo, kdo mi rozumí? Díky! I dnes některým stačí vidět jehlu... Bolest může mít pozitivní vlastnosti, ale to neznamená, že ji máme rádi. C. S. Lewis napsal velmi promyšleně proslulou knihu Problém bolesti, ale když jeho žena zemřela předčasně na nemoc, napsal velmi emocionální Svědectví o zármutku. Bolest totiž vnímáme zcela jinak, když udeří někde blízko nás. Tehdy nás mobilizuje. Tehdy máme chuť bojovat. Protože bolest více než cokoliv jiného implikuje to, že jsme  lidské a živé bytosti. (Bolest je koneckonců funkční jen u živých bytostí, robotovi je dost jedno, že jste mu urvali mechanickou ruku.) Je jasné, že většina bolesti je spojená s lidskou volbou, například: (1) Některá bolest je přímým nebo nepřímým důsledkem naší vlastní životní volby: kouření, alkohol, drogy, přejídání, atd. nám způsobí bolest, za kterou těžko obviňovat Boha. Jindy se jedná o nepřímý důsledkem životní volby: lenost například produkuje chudobu. (2) Některá bolest je ovšem způsobená volbou jiných lidí, kde jsme my oběťmi: patří tam zneužívání, krádeže, vraždy, války, korupce, prostě všechny věci tohoto světa, o kterých jsme mluvili minulý týden. (3) Některá bolest je vedlejším produktem jinak dobrých věcí: například utopení je vedlejším produktem dostatku vody ke koupání, což rozhodně není samozřejmost. Vítr točí vzduchem, ale někdy tak vzniknou tornáda. Zemětřesení recyklují minerály, ale také zabíjejí tím, že působí tsunami nebo shazuje domy. Jak to, že dobrý svět, který Bůh stvořil jako dobrý, se stal zlým světem, kde nám působí bolest i jinak dobré věci a dobré procesy? 

Zdá se totiž, že můžeme stát tváří v tvář (4) bolesti, která má nadpřirozený původ. Z pohledu křesťanů se může jednat o Boží soudy nad zlem a našimi volbami, které zlo působí. Příkladem by mohl být příběh Noema, který jsme na Velikonoce shlédli (a doufám, že) prodiskutovali. Nikde v jeho příběhu v Genesis není zmínka, že Noe byl zachráněn protože byl lepší než lidé jeho doby, jejichž zlo bylo tak velké, že Bůh litoval, že je stvořil. Noemův příběh nakonec zlo ani nevyřešil: jeho potomci vybudovali věž Bábel, ale také mezi ně patřil Abrahám, který se stal otcem víry a začátkem nového příběhu. Nicméně, potopa je jasný vzkaz, že Bůh nenávidí zlo, a to, co zlo dělá s jeho stvořením. Jenže i uprostřed soudů Bůh dává duhu a své spasení, záchranu a milost. Jeho soud je nakonec novým začátkem s novou nadějí. Některá bolest však očividně tuto naději zcela postrádá, a tato bolest je průvodním jevem zlého světa. Jak se dobrý svět mohl stát zlým?

Je tady mnohem temnější strana zla, které má nadpřirozený původ. Je to tak důležitá část našeho chápání, odkud se zlo bere a jak nad ním můžeme zvítězit, že Ježíš sám nás nabádá ve své vzorové modlitbě, abychom prosili Boha, aby nás vysvobodil od Zlého. Proslulý americký psycholog M. Scott Peck býval agnostikem. Podle jeho moderního chápání psychologie zlo jako takové neexistovalo – byli jen pacienti, kteří se potřebuji léčit. Když se pak ke svému vlastnímu překvapení stal křesťanem, uvědomil si, že kolem sebe vidí případy, které se nedají klasifikovat jako „nemocní pacienti“, kteří jsou jen popleteni. Uviděl mnohem větší a silnější realitu zla. Podle jeho knihy Lidé lži je možné, aby se lidí zmocnilo zlo, takže jsou zmanipulováni lží (vnuknutí), které zcela uvěří, zapomenou, že to byla lež a učiní z této lži základ své identity. Podle Pecka je tato síla zla nadpřirozená, nadlidská, a podle jeho kvalifikovaného psychologického vyjádření, dokáže uzurpovat nejen jednotlivce, ale také celé společnosti. Jeho kniha logicky vzbudila tehdy v 80. letech velké pozdvižení, bylo to totiž v době, že by vás jako pacienta chtěli zavřít, pokud jste ve slušné společnosti vyznali, že věříte na existenci ďábla nebo satana, jako ho Bible nazývá. Lidé totiž ohledně ďábla upadali tehdy i dnes do svou extrémů: buď vůbec nevěří v jeho existenci, nebo se jím naopak zaobírají tak moc, že už jim nezbývá místo na Boha.

To ovšem nic nemění na tom, že autoři Bible velmi otevřeně popisují ďábla jako reálnou bytost, která vládne zlému světu a přetváří jej ke svému obrazu. Koneckonců, tady máte několik příkladů: Jan napsal v 1. Jan 5:19: ...celý svět leží ve Zlu. Pavel pak napsal v 2. Korintským 4:4: Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl. Ježíš s tím Zlým měl velmi osobní zkušenost, když byl pokoušen na začátku své veřejné služby. Během pokušení mu ďábel (Matouš 4:8-9) ukázal všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ Ježíš jeho nárok a autoritu nad světem nezpochybnil. Opravdu, tento svět je zlý z konkrétního důvodu, sám o sobě nevznikl jako zlé místo, ale jako dobré. Proto vidíme na tomto světě a v lidských vztazích záblesky krásy a dobra, někdy tomu přímo říkáme, že jsou to záblesky nebe. Jsou to střípky původního dobra, střípky krásy, která nás vrací na začátek našeho příběhu, kdy zlo neexistovalo. Jsou to momenty naděje na svět, ve kterém zlo znovu nebude, stejně tak, jako nebude trápení. Zmatek ale zůstává. Je-li svět beze zla možný, jsou-li v nás střípky původní krásy, a zažíváme-li záblesky dobra, proč zlo na tomto světě existuje a jak sem vůbec přišlo? Jak to, že pokud Bůh stvořil svět jako dobrý, je tento svět zlým a navíc pod vládou někoho, kdo se jmenuje Ten Zlý? Jak se to vlastně stalo? A kdo ten Zlý vlastně je?

To jsou dobré otázky. Zkusíme se na ně podívat. Autoři Bible popisují, že kdysi dávno, v daleké minulosti, možná před stvořením tohoto světa, vznikla vzpoura proti Bohu. Anděl, kterému přezdíváme Lucifer padl kvůli své pýše a touze povýšit se nad Boha. Vedl další anděly do bitvy proti Bohu a tato nebeská válka trvá do dnešních dnů. Z Lucifera se stal satan: žalobce a pokušitel. Když Bůh stvořil člověka, postavil do zahrady strom života, který sliboval věčný život, ze kterého mohli lidé svobodně jíst, ale pak tam byl strom poznání dobrého a zlého (všimněte si, že už tehdy v dobrém Ráji je slovník dobra a zla), ze kterého Bůh jíst zakázal. Důvodem byla možnost volby, bez svobody by totiž člověk byl jen inteligentním a naprogramovaným robotem. Svobodná vůle znamená, že jsem svobodný Boha odmítnou a jsem také svobodný se rozhodnout pro zlo, protože je to schopnost se rozhodovat navzdory a dělat věci navzdory dobru je zlo. Proto mohou dobrá stvoření konat zlo. Bůh tedy zlo umožnil a člověk zaktivoval. V příběhu z Ráje přichází ďábel v podobě hada k lidem a svede je pomoci lži (vidíte ozvěnu psychiatra Pecka?). Zpochybní Boží slova a přesvědčí lidi, že naopak budou jako Bůh (to bylo jádro jeho vlastního pádu od Boha), a že Bůh jim to zakázal, protože se bál konkurence. Tohle zůstává dodnes klasickou satanovou lstí: přesvědčit lidi o tom, že Bůh s nimi hraje špinavou hru.

Tím, že člověk na tuto lež přistoupil, odevzdal to, co mu patřilo (Bůh mu svěřil zemi k panování) právě ďáblu, který se díky tomu stal bohem tohoto světa, vládcem, který uplatňuje svou autoritu nad stvořením s jediným záměrem: zranit Boha tím, že od něj odvrátí dobré stvoření, které ta vydá marnosti. Tím, že člověk chtěl mít to, co patří jen Bohu, ztratil to, co patřilo jemu. Od té doby raději žijeme s naším poznáním dobra a zla více, než s poznáním důvěryhodného Boha. Proto také přichází Ježíš (v evangeliích čteme, jak ho démoni rozpoznávají, ale neví, proč přišel), doslova (1. Jan 3:8) Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Vládne-li ďábel pomocí lží, Ježíš je cesta, pravda a život. Ježíš je totiž obrazem Boha, zjevuje tedy pravý obraz Boha a my dnes vnímáme Boha skrze Ježíše. On je základem víry, on je také brýlemi, pomoci kterých vnímáme Boží záměry a vůbec celý příběh Bible. Nakonec to byla Ježíšova smrt na kříži, která nás vysvobodila z moci ďábla. Kříž vypadal jako Boží porážka, ale vzkříšení porazilo zlo přímo v jeho jádru. Křížem tak Bůh odhalil svou moudrost. Ježíšova smrt zjevila Boží lásku – Ježíš byl ochoten trpět, abys byl ty svobodný a už více nepatřil do pravomoci a pod autoritu ďábla. Ježíš dal svůj život jako výkupné za tebe. Slovy autora Židům 2:14-15: Svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Po Ježíšově vzkříšení se dokonce mění situace s autoritou nad světem – najednou již patří Kristu, ne ďáblu. Tak jak to, že stále to vypadá, že ďábel vládne? Je to podobné jako v den D během 2. Světové války. Z dnešního pohledu je jasné, že v okamžiku, kdy se spojenci vylodili v Normandii, Hitler svůj boj již prohrál, v praxi však válka ještě dlouho pokračovala až do hořkého konce. Spojenci ovšem osvobozovali území při svém tažení na Berlín. Podobná situace je i s ďáblem. Kříž jej porazil, ale systém zlého světa stále existuje, protože kdyby Bůh dnes zničil veškeré zlo, musel by zničit i lidi, kteří jsou zatím jeho součástí. Proto také má pro církev úkol duchovně území osvobodit a pracovat na proměně světa až k úplné transformaci a věčné svatbě nebe se zemí, kdy se naplní naše věčná naděje.


Jak ovšem máme žít do té doby? Bratr Ježíše Jakub (Jk 4:7-8) nás učí strategii, jak na ďábla, který vyplývá z Ježíšovy autority. Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Co tady Jakub učí? Ježíšova autorita pro tebe platí tehdy, když žiješ v poddání Bohu, jinak ne. Když jsi ovšem poddán Bohu, to znamená, že jsi mu poslušný a respektuješ jej jako svého Pána, pak máš autoritu se vzepřít ďáblu, když tě otravuje nebo na tebe útočí. Když to uděláš, nemáš zapomenout, že tvůj život není o duchovním boji, ale o přiblížení se k Bohu, takže tohle je jeho strategie, jak žít ve vítězství, které máme skrze Ježíše. Možná to ale nefunguje. Možná máš pocit, že i když v Ježíše věříš, nepřítel víry má stále navrch, a ty nevíš proč. Možná existuje odpověď. Je tu jeden problém, proč to někdy nefunguje. Ďábel totiž proti nám nepracuje sám. Má ochotné pomocníky, vždy připravené asistovat u našeho hříchu a pokušení. Víte, kdo tito pomocníci jsou a jak je zvládnout? O nich si povíme příští týden.

Žádné komentáře:

Okomentovat