středa 11. listopadu 2015

Stop manipulaci

Vítám vás u třetí části seriálu Stop! To tady neděláme!, ve kterém mluvíme o několika hodnotách, chování nebo postojích, které nechceme v Elementu trpět, protože se protiví kultuře naší rodiny. Církev je rodina, a podobně jako fyzická rodina má svou kulturu, i místní komunita církve jako je Element má svou kulturu. Tato kultura může zahrnovat pozitivní rysy, které chceme podpořit, ale může také definovat negativní postoje, které doslova chceme ze sebe svléct, byť je okolní kultura považuje za normální. Dnes se podíváme na třetí zápornou hodnotu, kterou je manipulace. Možná jste se někdy cítili manipulováni, protože vás někdo přesvědčoval k něčemu, co nechcete udělat. Jenže, co když to byla jen motivace? Jaký je rozdíl mezi motivací a manipulací? Hranice mezi manipulací a motivací je velmi tenká, v obou případech přece přesvědčujeme druhého, aby udělal něco, co tak úplně nechce. Příkladem může být už výchova dětí: „Ukliď si hračky! Sněz to! Nelez tam!“ Je to manipulace? Těžko, že? Chce vás dítě s radostí poslechnout? Asi stejně, jako jste vy chtěli poslechnout své rodiče, když jste byli v jejich věku. A co třeba učitel ve škole, když chce po žácích nějaký konkrétní výkon nebo úkol. Kdy je to motivace (kterou tolik potřebujeme) a kdy je to zavržení hodná manipulace? Nemusíme jít někam daleko: Jak vnímáte, když po vás chce něco – třeba službu nebo štědrost – pastor nebo vedoucí církve? Je to manipulace nebo motivace? Jak vidíte, situace mohou být různé a někdy je ta hranice tak tenká, že je těžké pro nás rozlišit motivaci a manipulaci. Zatímco motivaci chceme a vyhledáváme, manipulaci chceme v Elementu vystavit jasnou stopku. Manipulace totiž ničí osobnost jednotlivců a nakonec ničí komunitu – úplně stejně jako manipulace dokáže zničit manželství nebo vztahy mezi rodiči a dětmi. Proto je pro nás důležité chápat rozdíl a nedávat manipulaci žádný prostor.

Samozřejmě, mohli bychom říci, že manipulace se od motivace odlišuje podle motivů toho, kdo někoho ovlivňuje. S tím souhlasím, ale dokážeme vždy rozpoznat něčí motivy? Můžete se zeptat na mé motivy, ale budete mi věřit, když vám řeknu, že jsou zcela čisté – pro vaše dobro? Jak jistě vidíte, téma manipulace je poměrně těžké téma, které všichni cítí, když jsou manipulaci vystaveni (cítíme se „použitě“), ale velmi těžce se tato situace popisuje. Je jasné, že některé případy jsou lehce rozpoznatelné a je snadné je odmítnout – je to taková základní úroveň manipulace. Před lety navštívila naše setkání jedna paní, ze které všechno hned ve dveřích křičelo, že přišla z lidí tahat peníze. Na to jsme citliví, takže jsem si toho hned všiml. Tehdy se nás scházelo jen pár, takže jsem všechny lidi rychle obešel a požádal je, aby paní nic nedávali, a kdyby něco chtěla, aby ji poslali za mnou. Paní to zkoušela, ale když ji nikdo nic nedal, naštvaně ze shromáždění odkvačila, ale asi za půl hodiny mi napsala smsku, že jsem hrozný pastor, když se nezajímám o to, že zemře hlady. Upřímně, na smrt moc nevypadala, a tak jsem ji odpověděl zpátky, že pokud umírá hlady, aby se stavila do zastavárny a prodala mobil, ze kterého mi píše sms o smrti hladem. Později jsem to vyprávěl mému kolegovi z Prahy, a ten říkal: „To mi připadá povědomě.“ Když jsem mu paní popsal, řekl, že ji nejen zná (měl podobné historky, paní mu dokonce v noci volala, že pokud hned nepřijede a neudělá to, co chce, tak že si pustí plyn), ale že je známá v různých církvích v Praze, kde za víkend obejde několik shromáždění a z lidí vytáhne hned několik tisíc korun. Z té paní to ale úplně vyzařovalo – nebyl to problém takovou manipulaci odmítnout.

Mnohem horší je skrytá duchovní manipulace. Může mít mnoho podob: Například obviňováni nemocného člověka, že nemá dost víry, když bere léky. Nebo zasévání semínek nedůvěry k vedoucím církve nebo církvi jako celku. Skoro slyšíte slova hada Evě v Ráji: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?” Opravdu to s tebou myslí v té církvi dobře? Opravdu je tam dost Boha? Opravdu tam cítíš lásku? Opravdu tam rosteš? Takový projev manipulace je doslova duchovní útok. Před lety, ještě když jsem bydlel v Chomutově a o Hradci jsem nic nevěděl, mě navštívil jistý člověk z Hradce a požádal o pomoc. Řekl mi, že má proroctví pro církve v Hradci, ale nikdo je nechce slyšet. Zeptal jsem se na podrobnosti a dozvěděl se, že proroctví jsou o tom, že pastoři se stali samo se pasoucí pastýři, kteří nedbají o stádo, a Bůh je bude soudit. Na mou otázku, do jaké církve chodí on, řekl, že do žádné. Tak jsem mu řekl, že to je problém, protože když sám stojí mimo církev, nemá autoritu církvi něco říkat. Moc se mu to nelíbilo. O dva roky později jsme najednou byli v Hradci a začínali Element. Tento člověk se párkrát přišel podívat, ale moc se mu tu nelíbilo. Pak, pár let později mi napsal, že bych měl činit pokání z kázání o desátcích – nepovažoval to za správné. Osobně o desátcích moc nemluvím, věříme spíše ve štědrost, nicméně jsem mu napsal, že nebudu činit pokání z ničeho, co je v Bibli. Vyměnili jsme si pár emailů, a pak najednou píše: „Situace se změnila, Lukáši. Už i ty jsi samo se pasoucí pastor, kterého Bůh bude soudit.“ Tak jsem mu napsal, že jsem rád, že jsme si vyjasnili, co si o sobě myslíme, protože já od této chvíle každému, kdo přede mnou řekne jeho jméno, řeknu, ať si na něho dá pozor, protože ho považuji za vlka v ovčím rouše. Přesně před takovými lidmi totiž Ježíš varuje (Matouš 7:15-16) Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci.

Apoštol Pavel před manipulativními lidmi varuje v Římanům 16:17-18 Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. Tady vidíte, že manipulativní lidé chtějí ovládat ostatní pomocí rozporuplné kombinace působení roztržek a pochlebováním. Zažili jste takového člověka? Nikdy jste si nebyli jisti, jak na tom u něj jste: Buď vás chválil, nebo vám vyhrožoval. Pamatuji se na několik lidí, kteří mi hned při prvním setkání (aniž bychom se znali) říkali: „Ty jsi náš pastor.“ V tom okamžiku mi bylo jasné, co přijde vzápětí. Kritika, hádání se, roztržky, neustálá nespokojenost. To je vysoká liga manipulace. Naštěstí takových lidí moc neznáme. 

Přesto se s manipulaci setkáváme pravidelně a to na obou koncích: Někdy tak moc chceme někoho motivovat, že jednáme úskočně. Jindy se tak bojíme manipulace, že nechceme být ani trochu motivováni a povzbuzování k nějaké aktivitě. Proto musíme položit otázku: Jak poznám, že jsem manipulovaný? Cítím se použitý. Jinými slovy, nedělám to proto, že důvěřuji, ale ze strachu. Bojím se odmítnutí někoho, pokud to neudělám? Manipulátor mě postrkává ke strachu konkrétními technikami, manipulace totiž může mít agresivní a pasivně-agresivní povahu. Mezi agresivní techniky patří křik, sarkasmus, sexuální svádění (nejsi dostatečný macho), pochlebování, vyhrůžky, lhaní. Mezi pasivně-agresivní patří tichá domácnost, povzdechy a pláč, předstíraný nezájem.


Jádrem manipulace je zahleděnost do sebe a destruktivní sobectví, které chce dosáhnout svého navzdory všem lidem a jejich touhám. Jenže, manipulativní člověk nakonec zničí sebe, protože kdo manipuluje, bude manipulován. „Krásným“ biblickým příkladem manipulativního člověka je zcela určitě starozákonní Jákob. Narodil se jako druhý z dvojčat a už od dětství byl vystavený manipulaci své matky proti svému bratrovi, kterého si oblíbil otec. Lstí získal jeho prvorozenství, lstí získal požehnání, které mělo patřit jeho bratrovi. Když uprchl před jeho hněvem ke svému strýci, lstí si získal majetek z jeho stád. Výsledkem jeho úskočného života ale byly manipulace zase na něj: Jeho strýc ho podvedl s manželkami, podváděl ho se mzdou za jeho služby. Jákobův život byl prodchnutý manipulacemi od začátku do konce. Ano, Bůh si ho vyvolil a použil, to ale svědčí spíše o tom, že Bůh si může a chce použít i nezralé nebo nezdravé osobnosti. Jákobův život byl naplněn úskoky natolik, že když se ve zralém věku měl setkat se svým podvedeným bratrem Ezauem, dostal strach. Genesis 32:8-9: Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: „Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit.“ Jákob celý život jednal úskočně, nebylo tedy divu, že když měl sklidit ovoce svých skutků, přepadl ho strach z následků. 

Pak se ale stala jedna zvláštní věc. Noc před samotným setkáním s Ezauem se pak stalo něco hodně zvláštního. Genesis 32:25 Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, až dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: „Pusť mě, začíná svítat!“„Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!“ odpověděl Jákob. 28 „Jak se jmenuješ?“ zeptal se ho. „Jákob,“ odpověděl. Na to mu řekl: „Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!“ Co se stalo? Jákob zápasil s Bohem, který ho zranil. To byl symbol zlomenosti a pokoření. Následně Bůh mění Jákobovo jméno (což v době SZ vždy symbolizovalo změnu života a osudu). Z Jákoba, což znamená „Bude v patách“ nebo "Uchvatitel" se stal Izrael „Boží bojovník“. Bůh si ho použil, ale nejprve jej pokořil. To je poselství pro všechny, kteří manipulujeme, abychom dosáhli svého. Manipulativní život nás nakonec dostihne a Bůh nás pokoří – jen tak si nás může použít. 

Nebylo by jednodušší se spíše pokořit pod jeho ruku rovnou a uvěřit, že on nám dá to, co doopravdy potřebujeme? Apoštol Petr má pravdu, když píše (1 Pt 5:6-7): Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. To je mnohem lepší plán než manipulovat, abychom dosáhli svého. Proto říkáme STOP manipulaci! To tady neděláme!

Žádné komentáře:

Okomentovat