sobota 12. prosince 2015

Rozhovory: Tvá strategie

Vítám vás u druhého dílu seriálu Rozhovory, kde se díváme na téma obtížných konfrontačních a kritických rozhovorů. Všichni je známe, ale všichni se jich – do jisté míry – bojíme. Mnozí se jim snažíme vyhnout. Každý z nás ví, že kritika a konfrontace vede ke konfliktu, a konflikt je mnohým z nás nepříjemný. Proto nemluvíme otevřeně. V lepším případě naznačujeme, v horším to dusíme v sobě nebo to řekneme někomu jinému – vypustíme páru. V této sérii se díváme na tři důležité oblasti těžkých rozhovorů: Co je mým cílem? Co je mou strategii? Co je mou odměnou? Minulý týden jsme si řekli, že naším cílem konfrontačního rozhovoru není okamžitý souhlas, nadšení nebo přijetí našich slov, ale cílem je změna – ať už nastane dříve nebo později. Až příliš často se touto první reakcí necháváme odradit. Samozřejmě, potřebujeme mít i správnou strategii, a právě na ni se podíváme dnes. 

Náš přístup ke konfliktu totiž může být různý a vede k různým výsledkům. Obecně platí, že existuje pět možných reakcí ke konfliktu, vyplývajících z mého pohledu na konflikt jako takový. 

(1) Konflikt je daná věc, osud. Pokud si myslím, že to jinak ani v životě nejde, vede mě to ke snaze se konfliktu vyhnout. Kdykoliv se tedy dostanu poblíž konfliktní zóny, raději to v sobě udusím, přejdu nebo vypustím páru pomluvou někde jinde. Můj přístup je Chci pryč. Nevěřím, že se cokoliv změní. 

(2) Konflikt je spor správného a špatného. Pokud si myslím, že cílem konfliktu je někomu ukázat, že se plete, pak je jasné, že moje strategie je vyhrát a to i za cenu nátlaku a manipulace. Můj přístup je Chci ho dostat. Konflikt je o tom, kdo má pravdu – a tu mám vždy já. 

(3) Konflikt je zničující. Myslíme-li si, že konflikt nás zničí, že určitě se nám to vrátí, pak je naší strategii vypadat jako pohodář, takže nakonec problém vypouštíme, abychom se cítili pohodlně. Můj přístup je Chci mít klid

(4) Konflikt vychází ze vzájemné rozdílnosti. Tehdy si myslíme, že konflikt vyřešíme setkáním uprostřed, tedy budeme se snažit vždy dojít ke kompromisu nebo dokonce hlasování. Můj přístup je Chci jít fitfy/fifty. Každý se něčeho vzdáme a dohromady se dohodneme. Jenže dvě polovičaté pravdy jen málokdy dají stoprocentně správný přístup. 

(5) Konflikt je přirozený, neutrální a normální. Pokud vidíme konflikt takto, je pro nás příležitostí stát se spolutvůrci společného řešení, jsme vedení ke spolupráci skrze otevřenou, důvěryhodnou a upřímnou konfrontaci. Můj přístup je Chci být tvořivý

Pokud přistupujeme ke konfliktu v tomto pořadí (vyhýbáme se, chceme vyhrát, vypouštíme to, hledáme kompromis, a nakonec spolupracujeme), cítíme se obvykle frustrováni a nepochopeni. Máme totiž za to, že jsme byli ke spolupráci přinuceni, protože nám nic jiného nezbylo. Všechny přístupy mají své místo, ale pokud začínáme snahou se konfrontaci vyhnout, nakonec nám zůstane špatná příchuť v ústech. Jak by vypadalo, kdybychom pořadí obrátili? Kdybychom nejprve hledali tvořivou spolupráci v upřímnosti, jako záložní plán měli ochotu najít kompromis, a jen kdyby to nešlo, bychom se uchýlili buď k tomu, že to přejdeme, pohádáme se nebo to necháme být? Už to by pomohlo mít dobrou strategii. Co myslíte?

Někdy se v konfrontaci uchylujeme k obviňování – hledáme viníka, obětního beránka. Nikdo však nechce být vinen a proto v takovém sporu veškerá naše energie jde na vlastní sebeobranu. Proto musíme mít nějaký systém nebo strategii rozhovoru. Ježíš nám takovou strategii nabízí. Jak jsme si již řekli, základem křesťanské konfrontace (říkám křesťanské ne proto, že by to nevěřící nemohl praktikovat, ale proto, že tento princip přímo vychází z Ježíšova postoje, příkladu a proměny lidí do jeho „těla“ kterou Bůh působí) je princip (Efeským 4:15):  Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. O pár veršů později pak Pavel dodává (Efeským 4:25): Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla! Láska je odvaha důvěřovat projevená pravdou a zájmem zároveň – a o tom je většina konfrontace. Ježíš byl skvělým příkladem konfrontace v lásce a pravdě zároveň do té míry, že o něm později Jan napsal, že v něm byla veškerá plnost pravdy a lásky

Modelovým příkladem jeho chování by mohl být případ ženy chycené při cizoložství, nevěře (J 8), což byl podle židovského zákona v tehdejší kultuře hrdelní zločin. Když ženu přivedli k Ježíši, vyslechl si jejich obviňování (projevil aktivní zájem o případ). Pak je vyzval, aby kamenem hodil první ten, kdo sám je bez hříchu (nabídl jedinečnou přesnost v konfrontaci). Když všichni zmizeli, zeptal se ženy, kde jsou všichni, kdo ji obvinili a dodal, že ani on ji neobviňuje (poskytl vřelou a chápající péči). Ženě řekl, aby šla, a už více nehřešila (jasně ji tím konfrontoval – neodsouzení neznamenalo souhlas s chováním – vedl ji ke změně chování – to je správný cíl konfrontace). Podobně se choval Ježíš v dalších a dalších případech. Proto by nás mělo zajímat, jakou strategii Ježíš nabízí ke konfrontaci nám. Naším cílem by mělo být růst do plnosti lásky a pravdy stejně jako to dělal Ježíš, protože přesně to je v tom verši napsáno (mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista), ale jak se tam dostaneme? Ježíš své následovníky učí pravidlům (strategii) konfrontace. 

Jednoho dne Ježíš začíná diskuzi se svými posluchači s řečnickou otázkou: Co si myslíte? Taková otázka je obvykle úvodem do nějakého podobenství, což je fiktivní příběh, který má vysvětlit princip, na který chce Ježíš ukázat. Matouš 18:12-13 Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící? Upřímně? V naší kultuře bychom řekli: Ne, pořád mám 99 ovcí. V kultuře Ježíšovy doby je ale všem jasné, že jdeme a hledáme tu jednu ztracenou ovci. Nikdy bychom nevrátili jen s 99 ovcemi. A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z ní raduje více než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Všimli jste si, že míváme větší radost z nalezené věci než z neztracené? Psychologové to nazývají strachem ze ztráty. Smutek ze ztráty 100 korun, které už vlastníme, je větší než radost ze získání této stejné sumy. Proč je strach ze ztráty tak stresový? Počítáme totiž s tím, co máme, nebo dokonce s tím, co máme slíbeno, a když to nedostaneme, prožíváme ztrátu, která bolí. Všichni to děláme. Když Dita nemůže najít klíče od auta, tak si neříká: To je v pohodě, že jsem ztratila klíče, pořád ještě ale máme to auto. Není to útěcha. Všichni Ježíšovi posluchači souhlasí. 

Matouš 18:14 Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Jako by Ježíš řekl: Přesně tak, jak se mnou souhlasíte ohledně ztracené ovce, můj nebeský Otec by nenechal ztratit jediné dítě. Ježíš tady nemluví jen o fyzické ztrátě, ale o jakékoliv ztrátě. Mluví také o lidech, kteří se ztrácejí na své cestě. Ježíš mluví o nebeském Otci, který se zajímá o každého člověka. Ale pak to zničehonic rozšíří i na mezilidské vztahy: 18:15-16 Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Bůh je pastýř, neměl by ho přivézt zpátky sám? Místo toho Ježíš chce, abychom my (to znamená jeho sourozenci – církev je rodina) šli za bloudícím a mluvili s ním a napomenuli ho. Mohli bychom si říct, že to nemá cenu. Stejně mě neposlechnou. Když to však uděláme a oni své chování změní, získali jsme bratra. Ježíš jde ale ještě mnohem dál, než je nám příjemné.

Matouš 18:16 Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Jít za ním ještě jednou? Děláš si legraci? Odmítla mě už jednou a ty chceš ještě další telefonát, další setkání? Proč? Protože jsou jako ovce, jako děti. Kdyby se ti ztratila ovce, kdyby se ti ztratilo dítě, váhal bys? Nebo bys okamžitě zapojil co nejvíce lidí do hledání? Dobrá, tak ještě jednou. Jenomže, ani tam Ježíš nekončí. Matouš 18:17 Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. Proč to prostě nenecháš být? Protože to reflektuje Boží srdce. Bůh by nás nenechal jen tak sejít z cesty, tak proč bys měl ty? Malý dotaz: Když to Ježíš říkal, existovala vůbec církev? Samozřejmě, že ne. Slovo církev, ekklésia, bylo slovo, které se používalo běžně v řečtině: skupina lidí, shromáždění. Nemusí to být tedy instituce církve, jedná se o shromáždění, a skupinu, kam napomínaný člověk patří. A právě téhle skupině musíš říct: „Hele, teď je čas s tím něco dělat. Není to tajemství, že Honza, že Věra, že…“ Ježíš ovšem nekončí ani tady: Matouš 18:17 A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. To zní docela tvrdě, že? Jak ovšem Ježíš jednal s pohany a výběrčími daní? Hledal je, aby je zachránil – zároveň ale nezavíral oči před jejich stavem (přišel jsem pro nemocné, ne pro zdravé). Ježíš chce, abychom pak s nimi jednali jako s těmi, kteří jsou vně církve, vně té rodiny, té skupiny. Nejhorší by ale bylo nedělat nic.

Shrňme si to, co tady Ježíš říká: (1) Hřích ve vztahu Ježíš bere jako zabloudění ovce od stáda – izoluje se. (2) Dobrý pastýř to ale nenechá jen tak – bude vždy iniciativní. (3) Konfrontace podle Ježíše má několik stupňů: Nejprve mezi čtyřma očima, pak se svědky, pak celé skupině, a nakonec oddělení od skupiny. 


Je zvláštní, kolik lidí nenajde řešení, protože se bojí, že je ten druhý bude ovládat, protože se neumějí v klidu dohodnout nebo protože ten, kdo něco chce, nepřevezme zodpovědnost za to, aby nějaké rozumné řešení hledal. Proto s důvěrou (presumpce neviny), pokorou (uvědomujeme si vlastní nedostatečnost) a pochopením (snažíme se vidět spor z pohledu druhého) musíme zjistit to, co nevíme (tím rozsvítíme na samotný problém). Pak můžeme být tvořivými v hledání řešení a jen tehdy, když se to nepovede, můžeme jít k dalším úrovním konfrontace: jako záložní plán máme ochotu najít kompromis, a jen kdyby to nešlo, přešli bychom to, pohádali se nebo to necháme být. Výsledkem je lepší vztah a řešení.

Žádné komentáře:

Okomentovat