pondělí 10. června 2013

Prostor: Tvé dny jsou sečtenyV seriálu PROSTOR se díváme na to, jak si v životě udělat místo. Mluvíme o tom proto, že náš život bývá zadušen stresem, starostmi, iluzemi o bohatnutí a honbou za zážitky, což nás našponuje na maximum duchovně, duševně, emocionálně, tělesně, finančně, a náš život je charakterizován přepracovaností a trvalou únavou. (Někdy to pak svádíme na vliv počasí: jarní únava, letní vedra, podzimní melancholie a zimní spánek.) Dnes se zamyslíme nad tím, proč vůbec jsme v časovém presu, když teoreticky bychom se měli všichni cítit stejně: každý z nás totiž má stejný počet hodin, dnů, týdnů a měsíců každý rok. Přesto se zdá, že některým se daří skvěle a mají čas na všechno, na co chtějí; a jiní sotva stíhají základní věci. Zároveň se zdá, že se nejedná o to, kolik nám je let, nebo kolik úkolů v životě opravdu máme. Vždy totiž máme pocit, že jsme právě teď nejvytíženějšími lidmi na světě. Což je docela legrační, protože každý z nás, když se podívá zpátky, vidí, o kolik více času dříve míval, než začal pracovat, oženil se, měl děti, studoval univerzitu, atd. Zkrátka, i když se nám zdá, že teď toho máme hodně, v budoucnu toho bude na nás více a my se budeme divit, co jsme to jen s tím vším časem dělali? Takže, jinými slovy, zamyslíme se, proč tíhneme k odkládání věcí na poslední chvíli, proč si neumíme vybírat na životních křižovatkách, proč nedokážeme filtrovat informace (dokonce nás přitahují zbytečné informace, zatímco ignorujeme ty důležité), a proč máme tendenci odsouvat důležité osoby našeho života (ať už tím myslím Boha, rodinu nebo přátele), zatímco věnujeme čas lidem nebo situacím, se kterými nás sice nic nepojí, ale zato tito lidé nebo tyto situace urgentně a agresivně vyžadují naší pozornost. Jak poznám, že se to týká mně? Jednoduše: Pokud se neustále omlouváš, že jsi přišel někam pozdě nebo musíš odejít naopak dřív, nebo že jsi na něco zapomněl nebo jsi to nestihl, pak pravděpodobně patříš mezi lidi, kteří nemají dost prostoru. Pak jsi kandidátem na to, aby jsi v životě postavil jiný základ, který určí trávení tvého času.

Máme ale problém, a tím je fakt, že jsme zmateni. Možná jsi dnes tady jako někdo, kdo se zajímá o víru, ale nejsi věřící, nebo nenásleduješ Ježíše. Samozřejmě se můžeš naučit mnoho důležitých principů, které jsou přenositelné do tvého života a tvé situace (a během této série se jich pár určitě naučíš). Pokud ovšem jsi následovník Krista, jsi zmatený proto, že by teoreticky tvůj život měl vypadat jinak, respektive, že by ti Bůh skrze tvou víru měl dát tolik potřebný nadhled. Jenže, pokud nemáš ve svém životě prostor, pak ti nepomůže ani víra v Boha, protože starosti, a honba za bohatstvím a štěstím tento Boží život činí neplodným. Víra, která by ti v životě měla pomoci, je nedostatkem prostoru přidušena, protože místo, abychom s Ježíšem trávili alespoň trochu nerušené a neuspěchané konverzace (jak jsme se minule naučili v příběhu Marty), odsouváme Boha na okraj našich priorit a hrozí nám, že se k němu obracíme jen tehdy, když už nám opravdu něco hoří za patami, když se svět hroutí, nebo když potřebujeme urgentní pomoc. Taková modlitba je však mnohdy neúčinná, protože v ní chybí podstata: tedy vztah s tím, ke komu se modlíme. Je to podobné, jako kdybych si nevšímal své ženy, nereagoval bych na její potřeby a touhy, a mluvil na ni jen tehdy, kdybych něco potřeboval já: tady uvařit, tady vyprat, tady uklidit. Bylo by divu, kdyby se po nějaké chvíli začala cítit jako služka nebo dokonce prostitutka? Přesto takto vypadá náš duchovní život a touha po Bohu, pokud v našem životě nemáme místo. Když si ovšem vytvoříš prostor, uslyšíš, porozumíš, a zapracuješ Boží slovo a nakonec přineseš užitek Bohu, sobě i ostatním. Tvé modlitby budou účinné, protože budeš mít vztah s tím, ke komu se modlíš, a kdo ví, za některé věci se ani modlit nebudeš muset, protože se automaticky vyřeší tím, že budeš zažívat pokoj od Ježíše, který převyšuje pokoj, který ti tento svět nabízí.

Tohle je důvod, proč mluvíme o tom, jak si vytvořit prostor, a dnes to bude o změně naší perspektivy a priorit. Víte, všichni neustále víme, kolik je hodin (pokud náhodou nemáme hodinky na ruce, máme je na mobilu, jsou na veřejných místech, a dokonce já mám před sebou velké digitální hodiny). Neustále se díváme, kolik hodin máme, a jak dlouho bude trvat to, co zrovna děláme. Někteří se díváte na hodiny právě teď, abyste věděli, jak dlouho budu ještě mluvit, a to dokonce i v situaci, že každou neděli končíme plus mínus v jedenáct hodin. Existuje ovšem lepší otázka než: Kolik je hodin? Zní: Jak trávím svůj čas? Problém s neustálým sledováním času je ten, že kdykoliv se podíváš na hodinky, je ti jasné, že ti ubíhá čas. Prostě to letí. Jednoho dne tak přijde chvíle, kdy přestaneme přemýšlet nad tím, kolik nám je, a místo toho začneme přemýšlet, kolik času nám ještě zbývá. Najednou zjistíme, že nám čas doslova protéká mezi prsty. Pro ty morbidnější z nás, kteří chtějí vědět pravděpodobný čas, který jim ještě zbývá, tady mám web Deathclock.com, kde zadáte pár svých údajů, a vypadne vám odpočet ukazující, kolik vteřin vám ještě na tomhle světě zbývá. Času se nám nedostává a mizí, zároveň ale nechceme myslet na konec našich dnů. Co tedy děláme se svým časem? Zkusíme se to dnes naučit od starověkého Mojžíše. Mojžíš je jedna z nejznámějších postav Bible, a pokud jste o ní nikdy nečetli, možná jste alespoň viděli film Princ Egyptský. Tento muž vyrostl jako princ, nejlepší léta svého života strávil jako pastýř, a nakonec měl na krku nevděčný národ, který byl sice vysvobozený z otroctví, ale chyběly mu cibule (!!!).

Mojžíš byl tedy Žid, zachráněný Egypťany, vyrostl v domě faraona, ale pak zjistil svůj původ, zabil Egypťana, který utlačoval jeho lid, utekl z pozice prince jako uprchlík a strávil 40 svých nejlepších let tím, že každý den dělal stejné věci: staral se o ovce od rozbřesku do soumraku. Pro pastýře jeho dny ubíhají dost pomalu. Hlavně, žádná perspektiva dobrodružství. Po 40 letech ho Bůh znenadání vezme ze zapomnění zpátky do centra dění, takže on vede svůj lid z otroctví ke svobodě, ale nakonec se kvůli neustálému reptání dalších 40 let točí v kruhu na poušti. Nakonec Mojžíš žil 120 let a díky své zkušenosti měl úžasný vhled ohledně času. Podle něj, nejvíce v našem životě záleží na perspektivě. Bez perspektivy a kontextu se jednoho zeptáme: O čem to celé bylo? Víš, jak to je, když jsi mladý, myslíš, že je to celé o tobě. Když ovšem stárneme, shledáváme, že to není o nás, a tak tedy hledáme, o čem to vlastně je. Mojžíš na tuhle otázku odpovídá pomocí písně (žalmu).

Žalm 90:1-2 Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty! Kontext tvé existence nejsou tvé narozeniny a úmrtí, ale Bůh, který je od věku navěky. 3 Obracíš člověka zpátky v prach, pravíš: „Vraťte se, smrtelníci, zpět!“ Nezáleží na tom, jak jsi úspěšný, nakonec Bůh řekne, ať se obrátíš v prach. 4 Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina! Tisíc let (to je doba před křižáckých výpravách) je jako den, nebo noc. Když přemýšlíš nad těmito pojmy, jak dlouho žiješ ty? 5-6 Spláchneš je – jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer skosena usychá! To je tvůj život z perspektivy věčnosti. Mojžíšova pointa však není, že na tvém životě nezáleží, ale že tvůj život je tak rychlý, že je vcelku zbytečné, aby ses snažil udělat ze sebe střed zájmu, protože na to nemáš zkrátka dost času. Když se totiž staneme středem vesmíru, nedopadneme většinou dobře a historie na nás nevzpomíná v dobrém. 10 Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme! To neznamená, že se Bůh nestará, ale znamená to, že život je rychle pryč. Pak Mojžíš říká zvláštní větu, které úplně nerozumíme: 11 Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň má? Parafráze by mohla znít: Kdybychom viděli Boha jaký doopravdy je, dali bychom mu úctu, kterou si zaslouží. Dali bychom mu našich sedmdesát nebo osmdesát let, které na tomto světě máme. Kdybychom jen měli perspektivu věčnosti, žili bychom jinak. Krásně to shrnuje v následujícím verši: 12 Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Naše dny jsou sečteny: když se naučíme počítat dny, nastavíme svá srdce na správnou perspektivu. Obvykle počítáme dny do svatby, zkoušky, operace, a tak dále (počítal jsem v Indii). Protože však neznáme datum své smrti, modlíme se: Bože, nauč nás počítat naše dny, abychom žili s vědomím, že naše dny jsou sečteny, a jednali tak moudře. Jinými slovy: přiznáváme, že nedokážeme udělat v životě správná rozhodnutí, pokud nemáme správnou perspektivu. Pokud ale budu mít správný postoj k délce svého života, budu dělat moudřejší rozhodnutí ohledně toho, co dělám a proč to dělám. Když připustím, že mi dal Bůh život, který má své limity, pak mě to povede k moudrosti a vděčnosti. Nikdo totiž není přitahován k lidem, kteří žijí, jakoby jejich život by měl trvat navěky a všechno se tudíž točí okolo nich. Pokud se ale svět netočí okolo mě, kolem čeho se točí? To je otázka priorit. Co jsou priority v mém životě? Kdo jsou mé priority?  

Pro ty, kdo jsou následovníky Krista, Bůh je první prioritou, která když je na správném místě, ovlivní pozitivně všechno ostatní. Slovo priorita v Bibli není. Autoři však používají jiné slovo, které má prioritu vyjadřovat. Tím slovem je: „Hledejte“. Co hledáš jako první věc, je co umístíš ve svém životě nejdříve. Priorita orámuje úroveň tvé kapacity. Priority ukazujeme tím, o čem nejčastěji mluvíme. Priority také ukazujeme tím, na co myslíme. Naše priority ukáže, co čteme, sledujeme, posloucháme, s kým trávíme čas. Každopádně všechny tyto činnosti jsou ukotveny v tom, jak spravujeme svůj čas. Ježíš tvrdí: Matouš 6:31-34 Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starosti o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Stres, který prožíváme kvůli starostem, má jeden základ (alespoň pro ty z nás, kteří následujeme Ježíše): Opravdu věříme, že naše potřeby Bůh zná? Naším problémem je, že moc ne, a tak si myslíme, že když jen dáme najevo nějaký náboženský úkon (pomodlíme se, zajdeme do církve), pak dáváme najevo, že Bůh je priorita. Zároveň ale cítím trochu vinu, že netrávíme s Bohem moc času. Problém je se základním nastavením. Přidali jsme Boha jako novou položku do svého kalendáře, ale Bůh nechce být konkurentem tvé práci, tvému odpočinku, a tvým zájmům a přátelům a rodině. Na druhou stranu, pokud bude Bůh doopravdy na prvním místě ve tvém životě, dramaticky to ovlivní všechny tyto a ještě další oblasti a přinese to změny do všech. Bůh chce být v centru dění, chce ovlivňovat každou oblast aniž by se stal jejím konkurentem. Priorita je první místo v centru dění. První místo není nahoře (na seznamu) priorit, ale uprostřed (a vše na něm závisí, vše ovlivňuje). Chce Bůh, abychom zrušili své koníčky, sport a nevěřící přátelé? Určitě ne! Naopak, Bůh chce, abychom ho tam vzali s sebou. Změní se naše chování při sportu, koníčcích, mezi kamarády, rodinou a podobně, když tam budeme s ním? Mělo by, že? Najednou se chováme jinak, mluvíme jinak, randíme jinak, pijeme jinak, mluvíme o jiných jinak, dodržujeme pravidla jinak, zkrátka, jsme jiní!

Dobrá, podívám se na svůj život z perspektivy věčnosti a budu moudřejší. Postavím své priority na Bohu, který je centrem, a to ovlivní každou oblast mého života. Jenže, pořád jsem ve stresu. Jak se tedy můžeme dostat ze stresu, který nás dusí? Má Bůh pro nás nějakou strategii, kterou si potřebujeme osvojit, abychom si vytvořili prostor? Jsem moc rád, že ses zeptal, protože odpověď se dozvíte příští týden!

Žádné komentáře:

Okomentovat