pondělí 21. července 2014

Follow: Malý krok, velký skok

Určitě jste někdy na záznamu viděli, jak americký astronaut Neil Armstrong 21. července 1969 (tento týden tedy slavíme přesně 45 let) jako první člověk poprvé udělal krok na Měsíci. Pamatujete si na jeho slavný výrok, který v tom slavném okamžiku pronesl? Je to malý krok pro člověka, ale obří skok pro lidstvo. Tohle řekl. Jeho výrok nebyl připravený, stal se ovšem proslulým díky svým okolnostem. Vždyť kolika z nás se poštěstí projít se po jiném vesmírném tělese, že? Tento výrok je ale zároveň velmi platným v našem běžném životě, jenže díky chybějícím slavným kulisám a bez milionů lidí sledujících náš krok vlastně ani nevíme, jak moc náš příští krok ovlivní náš život. Jenže náš příští krok tvoří naši budoucnost. Je to paradox: mluvíme dnes o velkých věcech, které nás čekají, jak můžeme změnit svět a dosáhnout pronikavého úspěchu, ale naše budoucnost není určena velkými dnešními slovy, ať znějí sebevíce vizionářsky. Naše budoucnost je ovlivněna malými kroky, které děláme dnes, když je nikdo nevidí, když se zdají těžké, obtížné, nebo když z nich máme strach. Tak nějak také funguje naše víra a budoucnost víry v našem osobním životě. Dovolte mi to vysvětlit.

Minulý týden jsme začali novou sérii s názvem Follow a podtitulem Ať už věříš čemukoliv a chováš se jakkoliv, Ježíš tě zve k následování. V první části jsme si řekli, že i když si většina lidí myslí, že křesťané jsou charakterizováni nějakým systémem učení (čemu věří) a morálky (jak se chovají), ve skutečnosti jsou to lidé, kteří reagovali na Ježíšovo pozvání následovat v době, kdy toho moc nevěděli, moc toho neznali, nechovali se skvěle a necítili se připraveni. To, že někdo byl hříšníkem, spodinou nebo odmítnutým vyvrhelem nebylo překážkou, spíše naopak. To je překvapivé ve světle většiny náboženských systémů, které v jádru říkají: „Změň se a pak se k nám můžeš připojit.“ Ježíš svým následovníkům říkal přesný opak: „Následuj mě a pak se změníš. Tato změna však nebude vynucována, bude spočívat na vztahu, který si vypěstuješ s tím, koho následuješ. Na Matoušově příběhu jsme si ukázali, že chápání vlastní situace a uvědomění si, že potřebujeme pomoct není překážkou, ale naopak je předpokladem následování. Abys mohl být následovníkem Ježíše Krista, což je vlastně definice věřícího křesťana, nemusíš všechno chápat, nemusíš všemu věřit a nemusíš se chovat podle nějakých měřítek. Vše začíná prostým pozváním k následování

Jak ale vypadá následování Ježíše v praxi? Co to znamená pro mě? A co to znamená pro tebe? Minulý týden jsem řekl, že je to osobní cesta, protože víra je vždy osobní záležitost. Ježíšovo pozvání k nám tedy může přijít do zcela různých životních situací a může mít také odlišné implikace. Dnes se podíváme na další příběh pozvání, který nám tento princip skvěle objasní a popíše. Budeme mluvit o povolání Petra, později Ježíšova nejhorlivějšího učedníka. Jeho povolání je popsáno na více místech. Matouš nám ho popisuje slovy (4:18-20): Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Oni hned opustili sítě a šli za ním. To zní skoro nepravděpodobně, že? Nějaký rabín přijde za úplně cizími lidmi a řekne jim: Pojďte za mnou, a oni všeho nechají a jdou za ním? Pokud to čteš a představíš si sebe, pravděpodobně se necítíš připravený Ježíše následovat. Navíc, Ježíš se tady nezastavil a Matouš pokračuje dál (4:21-22): Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry – Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana – jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Jasně, už minulý týden jsem říkal, že lidé jako Ježíš byli považováni za Mistry, a za to nejlepší, co se v Izraeli bylo. Být pozván rabínem ke spolupráci nebo k následování bylo považováno za největší věc, která se ti mohla stát. Rabín reprezentoval Boha, a pro každou rodinu bylo největším vyznamenáním, když nějaký rabín, který přinášel vlastní učení, přišel za mladým mužem a řekl mu prostě: Následuj mě. Znamenalo to, že takový člověk se stane jeho žákem, a bude reprezentovat tohoto rabína a jeho učení. Nicméně, Matoušův strohý popis rozhodnutí následovat Ježíše je tak krátký, že nám to spíš nahání husí kůži, než že bychom byli nadšeni z Ježíšova povolání. Jen tak opustit rodiče, to je přece až nezodpovědné. Navíc se ani nerozloučili se svou matkou! 

Jenže potřebujeme pochopit, že Matouš je Žid, který své evangelium směruje především židovským čtenářům, kterým byl proces povolávání učedníků mnohem jasnější než pohanům. Naštěstí máme evangelií – tedy zpráv o Ježíši Kristu – více, a pro nás je docela významné evangelium Lukáše, protože ho píše řecký doktor s cílem oslovit pohany jako jsme my. Díky tomu vysvětluje, co nechápeme a naopak opomíjí některé věci důležité pro Matouše a Marka, protože pro nás nejsou důležité. Jako příklad můžeme uvést rozdíly v rodokmenech Ježíše. Zatímco Matouš zdůrazňuje Ježíšovu linii od Abraháma, aby zdůraznil jeho zaslíbený původ Mesiáše a syna Abrahámova a Davidova (tedy významných postav judaismu), Lukáš se věnuje rodokmenu od Adama, aby zdůraznil Ježíšovo spojení s celým lidstvem a nejen se Židy. Stejně tak Matouš zdůrazňuje útěk Ježíšovy rodiny do Egypta, aby zdůraznil naplnění proroctví o povolání syna z Egypta, ale pro Lukáše a jeho pohanské čtenáře se jedná o dost nepodstatnou věc, proto celý Egypt přeskakuje. Díky Lukášovi máme také více informací o povolání Petra.

Lukáš 5:1-2 Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Tohle nám Matouš tedy zcela vynechal, v jeho podání jde Ježíš prostě jen okolo a říká: Pojď za mnou. Tady u Lukáše pro změnu celý příběh začíná tím, že se lidé shromáždili, aby slyšeli Ježíše vyučovat. To je velmi důležitá zmínka. Křesťanská víra vždy začíná informací, vyučováním, slovem. Není to slepá víra, je to prostor na přemýšlení a kladení otázek. Jinak řečeno, je to informovaná víra.

Lukáš 5:3 Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi. Protože dav shromážděný k poslechu byl příliš velký, Ježíš poprosil Petra, zda by mu loďku nepůjčil jako pódium. Petr Ježíšovi vyhověl, očividně pouze z úcty k rabínovi, který očividně umí mluvit tak, že se shromáždil dav. Lukáš 5:4-5 Když domluvil, řekl Šimonovi: „Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu.“ „Mistře,“ řekl mu na to Šimon, „dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě.“ Po konci přednášky však Ježíš vybízí Petra, aby jel znovu na ryby. Jenže Petr již chytal neúspěšně celou noc (v Galilejském jezeře se kvůli hloubce chytalo v noci), navíc ještě před Ježíšovým vyučováním již vyčistil sítě, což také nebyla legrace. Navíc, co tenhle tesař-rabín ví o chytání ryb? Petr má všechny logické důvody, aby Ježíše odmítl a s díky se s ním rozloučil. Co ale doopravdy Ježíš chce po Petrovi? Chce, aby ho následoval k důvěře. Ježíš ho zve, aby udělal to, co už dělal předtím tisíckrát, ale tentokrát jinak. Ježíš chce, aby mu Petr důvěřoval, že tentokrát to může být jiné. A přestože má Petr dobré důvody odmítnout, říká velmi velmi důležitá slova: „Ale když to říkáš ty...“

Ani si neumíš představit, jak důležitá slova to jsou. Petr netuší, co se stane pak. Petr neví, že výsledkem jeho malé a na první pohled nenápadné věty důvěry začne mezi ním a tímto rabínem vztah, který předčí všechno, co kdy Petr zažil. Petr netuší, že se stane vůdcem celosvětové skupiny následovníků tohoto Ježíše, neví nic o tom, že jednoho dne nad jeho hrobem na vatikánském pahorku postaví nejopulentnější kostel všech dob, který pojmenují po něm. Nic o tom neví v okamžiku, kdy mu Ježíš říká, aby ho vzal na ryby! Jeho slova důvěry, že udělá to, co dělal již tisíckrát, ale tentokrát jinak, protože „když to říkáš ty“, způsobí něco neuvěřitelného. Lukáš 5:6-7 Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, ať jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovaly. Chápete, co se právě stalo? Zkušený rybář chytá celou noc, ale na Ježíšovo pozvání k následování udělá něco, co již předtím dělal tolikrát, jenže tentokrát se zázračnými výsledky. Petr to udělal jen s minimálním respektem, ale jeho skutek spustil zázrak. Jak čekáte, že Petr zareaguje? Docela překvapivě.

Lukáš 5:8-10 Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. „Odejdi ode mě, Pane!“ zvolal. „Jsem jen hříšný člověk!“ Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan. Překvapivá reakce na ryby, že? V tomto zvláštním momentu, kdy udělal malý skutek důvěry, si najednou uvědomil, kdo je Ježíš a kdo je on. Najednou věděl, že se setkal s někým mnohem větším, než tušil, když jej tento někdo požádal o půjčení loďky. Jeho jednoduchý krok následování otevřel jeho srdce a jeho mysl, aby nahlédl do skutečné reality dosud mu skryté. Už neoslovuje Ježíše Mistře, ale najednou mu říká Pane. Jeho perspektiva je změněná, protože zakusil přítomnost. Lukáš 5:10-11 Ježíš ale Šimonovi řekl: „Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi.“ Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Věděl Petr a jeho společníci, o čem Ježíš mluví, když mluví o chytání lidí? Myslím si, že ne, ale koho to zajímá? Právě se setkali s Pánem a zrodil se vztah, kvůli kterému všechno opustili a šli za ním. Začalo to prostým Ježíšovým pozváním k následování.

Myslím si, že i dnes tady v církvi máme jednotlivce v těchto čtyřech skupinách lidí, které náš příběh reprezentuje, a které jsou Ježíšem zvány k následování. Máme tady první skupinu podobnou davu, který si přišel Ježíše poslechnout. Tak to totiž vždy začíná. Možná jsi i ty dnes tady jen proto, aby sis sednul a poslouchal. V jistém smyslu je i toto rozhodnutí následovat Ježíše. Zatím nevíš, co si o něm máš myslet. Ale přišels, abys zjistil víc, protože víra v Ježíše je informovaná a není to slepá víra. Možná patříš do druhé skupiny pozvaných, do té skupiny, od které si Ježíš chce půjčit trochu času a úsilí podobně, jako si od Petra půjčil jeho loďku. Možná po tobě chce Ježíš trochu času a úsilí, aby sis položil důležité otázky. Možná, aby sis přečetl Bibli – příběh o něm. Možná to není pohodlné, ale moc tě to stát nebude, jen trochu času a úsilí. Přece jen je to další krok k následování. 

Možná jsi ve třetí skupině těch, po kterých Ježíš chce rybařit, tedy chce po tobě důvěru udělat to, co jsi dělal už tisíckrát, ale tentokrát jinak, protože to říká on. To se může týkat zásadních otázek tvého života, a téměř vždy se to týká situací ve vztazích, v zaměstnání a ve financích. To jsou kriticky zásadní uzly rozhodování, kdy se pozvání k následování projeví důvěrou nebo nedůvěrou. Jít do dalšího vztahu? Co takhle jinak, co takhle jít do vztahu založených na jiných základech? Co takhle s důvěrou udělat rozhodnutí týkající se tvých peněz nebo tvého zaměstnání. Uvěříš Kristu a budeš důvěřovat jeho pozvání k následování? Možná však patříš ke čtvrté skupině těch, po kterých Ježíš chce opustit vše a stát se rybáři lidí. Tohle je krok, který říká: Jdu kamkoliv mě pošleš, protože jsem se setkal s někým, kdo mě přesahuje a komu mohu svěřit svůj život. 

Jaké je tvé pozvání k následování?

Žádné komentáře:

Okomentovat