úterý 1. července 2014

LifeSaver: On dává pokoj!


Asi je zbytečné dělat anketu na téma stresu a starostí. Někdy se tolik strachujeme o to, aby všechno vyšlo, že to až vypadá, jako by stres byl základní měrnou jednotkou našeho života. Všimli jste si toho? Je tolik věcí mimo mou kontrolu, kdy zakouším těžkosti nebo zlo v nějaké podobě, že mám skoro právo se stresovat! Jenže jsem si všiml, že i když zrovna neprožívám nic, z čeho bych měl být vystresovaný, smutný nebo rozladěný, stejně se u mě objevuje vnitřní napětí, někdy dokonce bez zjevného důvodu. Rozumíte mi? Samozřejmě, jsou i jedinci, kteří se nikdy o nic nestrachují, ale o ty se většinou strachuje pro změnu jejich okolí. Starosti jsou tak obvyklé. Když byl v Elementu nedávno na návštěvě Jackie White, na setkání pro muže na otázku, co by nám ze své zkušenosti poradil jako životní moudro, řekl: Neměli bychom se tolik strachovat a stresovat, že něco nevyjde, nebo se nepovede. Myslím, že jsme mu všichni velmi rozuměli. Obecně vzato, nemyslíme si, že bychom se strachovali či stresovali přehnaně moc, ale přece jen: Je tolik neznámých. Není divu, že byznys s překonáváním stresu je skvělé odvětví. Podíváte-li se do knihkupectví nebo na internet, najdete mraky knih a materiálů, jak jednat se stresem a obavami všeho druhu. Důvodem, proč těch zdrojů je tolik, je proto, že se to dobře prodává; tolik lidí strachuje o tolik různých věcí. Máme obavy o své zdraví, svou práci, o své děti, svou rodinu, ekonomiku, školu, atd. Takže si malou anketní otázku přece jen neodpustím. Dovolte se mi vás zeptat: Kdo z vás si myslí, že je schopen si prodloužit a zkvalitnit život tím, že se bude více strachovat? Kdo z vás si naopak myslí, že obavy a starosti mohou život zkrátit a znepříjemnit? Pokud jste jako lidé v Elementu, nikdo si nemyslíte, že by vám starosti zkvalitnily a prodloužily život, naopak jsme přesvědčeni, že nám ho zkrátí a znepříjemní. To je zajímavé: Proč se tedy strachujeme a stresujeme? Jako váš pastor vám chci tedy říct: Přestaň s tím!

To bychom rádi, ale jak to udělat? Právě na to se budu snažit s vámi podívat. Svoboda od zbytečného stresu, napětí a strachu je totiž jednou ze základních věcí, kterou pro nás Ježíš udělal. Jen pro připomenutí: Jsme ve třetí části seriálu LifeSaver, ve které si ukazujeme na jednu z nejzákladnějších pravd křesťanské víry: Totiž, že pokud chceš znát Boha, pokud chceš znát jeho vůli, pokud chceš vědět, co pro tvůj život zamýšlí, stačí se podívat na Ježíše, o kterém evangelia mluví jako o Božím obrazu a zdůrazňují, že pokud vidíme Ježíše, pak vidíme Boha. Tento Ježíš slibuje (jak zaznamenal Jan 10:10): Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, abyste měli život – život v plnosti. V minulých dvou týdnech jsme si ukázali, že náboženství nás dovedlo na místo, kde potřebujeme spasitele, protože nejsme schopni ani žít podle vlastních pravidel, natož podle Božích. Bůh poslal Spasitele, který nás zachraňuje od hříchu, smrti a ďábla, a všeho, co v našem životě ďábel dělá. První důležitou věcí, kde nás Ježíš chce vykoupit, je uzdravení našich těl z nemocí. Ježíš uzdravoval a dělal zázraky proto, aby mu lidé uvěřili, a proto, že měly za cíl pomoci konkrétnímu člověku nebo lidem v nouzi. Ježíše přemáhal soucit a lidem pomáhal v jejich nouzi, a tím znovu dokazoval, že mu na nich záleží. Dnes se podíváme na jeho uzdravení naší duše skrze pokoj. Už starozákonní prorok Izajáš předpověděl, že tohle Mesiáš udělá (Iz 53:5 ČEP): Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Tady vidíme všechny tři věci pohromadě: Mesiáš zemřel za náš hřích, jeho jizvy nás uzdravily, a trestání snášel pro náš pokoj.

Ježíš ti totiž nabízí život v plnosti -  a tato plnost zahrnuje pokoj tvé duše, pokoj přesahující naše představy nebo touhy. Jen si poslechněte slib, který ti Ježíš dává (Jan 14:27): Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. To je přece úžasné zaslíbení – Ježíš nám nabízí, doslova odkazuje, svůj pokoj, který převyšuje všechny jistoty, které ti může dát tento svět. To nás nepřekvapuje, ve světle naší série o zlu. Tento svět totiž nabízí uspokojení, které je postaveno na třech silách, které chod světa řídí: na žádosti očí (něco chci vlastnit), na žádosti těla (něco chci zažít) a na pýše nebo namyšlenosti života (vymezuji se proti jiným lidem, kmenům, národům). Není tedy divu, že naše světské uspokojení (světské myšleno jako od tohoto světa) se odvíjí především skrze materialismus (kolik toho mám), hédonismus (jak si užívám) a aroganci (jak jsem lepší než všichni ostatní). Problém s uspokojením tohoto světa je nasnadě: Vždycky (a tím myslím opravdu vždycky) uvidíme někoho, kdo má víc než my, kdo je bohatší než my, kdo si může dovolit více než my, kdo může jet na lepší dovolenou než my, kdo zažívá lepší zážitky s lepšími lidmi než my, kdo patří do populárnější party než my, kdo je v partě ještě oblíbenější než my, kdo fandí klubu, který alespoň občas něco vyhraje, a tak dále. Je snad nějaký velký div, že pokud se naše uspokojení odvíjí od toho, co nám nabízí tento svět, máme stále málo? Že jsme stále nespokojeni? A že prožíváme stres a obavy, protože hluboko uprostřed nás cítíme, že nejsme dostateční, že nejsme až tak jedineční a kdyby na to někdo přišel, možná bychom přišli o to poslední štěstí, které nám ještě zbývá? Není tohle zdrojem našeho stresu?

Do této situace přichází Ježíš, a nabízí nám Utěšitele, svého Ducha, který je s námi navždy a který je nositelem pokoje, který je tolik jiný, než pokoj, který dává svět. Tohle je skutečně radikální slovo Spasitele, tohle je skutečný LifeSaver! Stres prožíváme tehdy, když se strachujeme o něco, co milujeme. Pokud máme rádi své postavení, své zážitky a svůj majetek, pak o to logicky prožíváme starost a obavy. Ježíš ti však nabízí lepší cestu, kterou mnohokráte oděl do slov jako: Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Jinými slovy, pokud tvá identita a hodnota bude spočívat ve tvém vztahu s Bohem, pak dokážeš žít bez obav, strachu a stresu. Pokud je pravda, že základem našeho vztahu s Bohem je láska a ne poslušnost, pak nám Ježíš nabízí pokoj spočívající v nové identitě toho, co máme skrze něj. Abych vám to ilustroval, ocituji vám pasáž, kterou napsal apoštol Pavel do církve v Efezu. Psal to pohanům, tedy nežidům, takže si tato slova můžeme vztáhnout na sebe, protože většina z nás je pohanského původu. Židé si byli vědomi své identity jako vybraného národa, jako lidu, který Bůh předurčil jako své vlastnictví a zcela očekávaně na tomto základě vnímali své aspirace a touhy. Pohané nic z těchto Božích slibů neměli, ale Kristus to jednou provždy změnil jako správný Spasitel, jako Zachránce tvého ducha, tvého těla a tvé duše.

Pavel tam píše (Efezským 2:12-19): V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil „pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým,“ neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.

Tohle je úžasná pasáž. Jako lidé tohoto světa, jako doslova světští následovníci, jsme byli zcela bez zaslíbení, bez naděje a bez Boha na tomto světě. Byli jsme odkázání sami na sebe. Svět nám vládnul se všemi svými starostmi a trápeními. Ježíš nás ale zachránil od nás samotných a naše identita je tak proměněna. Vyhlásil nám pokoj a díky tomu můžeme přistupovat k Bohu jako k dobrému Otci a můžeme se na něj spolehnout. Jinými slovy, jeho pokoj je nalezen v důvěře v jeho dobrotu a ochotu nás zachránit. Ale budeš ochoten se nechat zachránit? Budeš ochoten najít záchranu své duše u Boha? Dokážeš se odevzdat s důvěrou do jeho rukou? To jsou otázky, na které si musíš zodpovědět sám.

Než dnes skončíme s tímto tématem, rád bych vám vyprávěl jeden vcelku známý příběh, který se stal nedávno, a který je až mrazivou ilustrací dnešního tématu. 13. ledna 2012 se mnoho natěšených výletníků těšících se na zážitky nalodilo na obří luxusní výletní loď, které se přezdívalo Titanik 21. století kvůli prvotřídnímu ubytování a zábavě. Zhruba dvě hodiny od vyplutí se pasažéři Costy Concordie usadili k večeři o sedmi chodech a mnohým z nich prolétla nervózní myšlenka, když cítili náraz a vypadla světla. Hned si vzpomněli na drama Titaniku, které se odehrálo skoro přesně 100 let zpátky (15.4.1912). Někteří si mysleli, že si někdo dělá jen legraci u příležitosti pátku 13., což umocnil fakt, že v okamžiku nárazu reproduktory hrály slavnou píseň My Heart Will Go On z filmu Titanik. Jenže se ukázalo, že se o kanadský žertík nejedná. Zaměstnanci dostali příkaz, aby uklidnili pasažéry a nechali je sedět, jenže mnozí klidní nebyli a na svých telefonech zjistili, že se loď potápí. Vypukla panika, při které se někteří lidé zachovali jako hrdinové a mnoho jiných jako zbabělci. Mnoho se snažilo dostat do záchranných člunů, několik desítek lidí se utopilo. Prostě katastrofa. Ale víte, co bylo zajímavé? Ta loď ztroskotala doslova několik metrů od břehu. Jen se podívejte na obrázek!


Každý se mohl dostat na pevninu, kdyby ovšem jen věděli, kam jít. Jak se při vyšetřování zjistilo, většina pasažérů podlehla „Efektu Titaniku“, kdy si mysleli, že jejich jediná záchrana jsou čluny, jinak je jejich život zcela zpečetěn. Jak ironické, že byli kus od břehu!

Nestává se nám něco podobného v různých situacích? Dostaneme se do stresu a těžkostí motivované stresem tohoto světa. Myslíme si, že to, co musíme udělat je naše jediná šance, jediná záchrana, jak získat to, co chceme, nebo si to za každou cenu udržet. A přitom by stačilo, abychom důvěřovali Bohu, že nás dostane na břeh, který je možná na dosah, jen ho právě teď nevidíš. Odvážíš se mu však důvěřovat? Uděláš krok k pokoji, který ti Ježíš nabízí? Celý tento příběh mi připomíná jeden starozákonní verš, který napsal Izajáš. Dává v něm důraz na důvěru v Boha, na to, zda skutečně chceš nechat zachránce své duše, aby tě provedl až k záchraně, nebo zda raději budeš hledat uspokojení a pokoj v tom, co ti dá tento svět nebo co zvládneš sám. Ti, kdo si myslí, že zachraňovat nepotřebují, zachránění být ani nemůžou. Ti, kdo v panice a stresu okolo sebe kopají, se zachránit nechtějí nechat. Ti, kdo však důvěřují Zachránci svého života, že to myslí vážně, když nabízí plnost života, najdou v něm svou záchranu. Izajáš to napsal slovy (30:15-16 ČEP): Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete, říkáte: ‚Nikoli! Utečeme na koních.‘ A vskutku budete utíkat. 

Svou spásu najdeš v klidu a ztišení a v důvěře v Boha. V důvěře v něj najdeš i své vítězství a život – život v plnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat